услуга Застраховка на имот

Защо е важна застраховката на имот?

Водейки се от израза, който всички сме чували “Евтиното винаги излиза по-скъпо”, лесно можете да стигнете до отговора на този въпрос. Имотната застраховка не е сред задължителните такси, които трябва да плащаме ежегодно. Решението за това е лично, отговорността също. В забързаното ежедневие и ежедневната ни рутина не допускаме, че може да ни сполети нещо неочаквано у дома. Не са рядкост инцидентите като пожари, наводнения причинени от природна стихия или авария, кражби и т.н. За съжаление, когато нещо такова се случи и след оценка на щетите става ясно, че ако бяхме инвестирали в застраховка на недвижимото имущество щяхме да си спестим понякога непосилни разходи и стреса около възстановяване на дома и цялостното обзавеждане. Ние от Nia Property препоръчваме на нашите клиенти да предприемат такава инвестиция веднага след наемане или закупуване на имот, защото управлението на личните финанси е част от управлението на риска.

Какво покрива застраховката

Като имаме предвид, че всяка застрахователна компания е създала свой пакет с точки включени в застраховката на недвижимо имущество ще изброим какво основно покрива тя и кое може да се включи допълнително.

Най-често пакета включва:

 • Пожар, мълния, експлозия, имплозия
 • Буря, градушка, проливен дъжд, наводнение
 • Увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед
 • Изтичане на вода и пара
 • Свличане и срутване на земни пластове
 • Удар от пътно превозно средство
 • Счупване на стъкла
 • Разходи за алтернативно настаняване
 • Разходи за разчистване и спасяване на имущество
 • Щети причинени в резултат от кражба чрез взлом

Допълнително може да бъде включено:

 • Земетресение
 • Злоумишлени действия на трети лица
 • Кражба
 • Токов удар или късо съединение

Имуществената застраховка обаче далеч не осигурява спокойствие само на физически лица, нека да разгледаме какви други варианти се предлагат.

Видове застраховки

Има полица предназначена за строителната индустрия - “КАСКО на строителни и земекопни машини”. Друга такава може да бъде застраховката “Строително монтажни рискове”, чиито предмет могат да бъдат: материалите, оборудването, извършваните по договор строително-монтажни работи, гражданска отговорност на инвеститора или изпълнителя към трети лица за нанесени имуществени вреди, цялата строителна площадка. Комбинираната застрахователна полица “Имущество” осигурява защита на вашите производствени ресурси - стоки, продукция, материални запаси, съоръжения, машини, сгради и други. Към комбинираната застраховка “Имущество” има отделна клауза за “Прекъсване на дейността”. Застраховка “Електронно оборудване” също се използва за индустриални цели с цел намаляване на риска от загуби. Тя покрива щети причинени от човешка небрежност, пожар, природния бедствия, наводнение в следствие на авария, кражба и др.

Важни условия на договора за застраховка на дома

Срока за който се сключва договора е една година, има възможност за договаряне на автоматично удължаване на договора, което трябва задължително да бъде упоменато в полицата.

Периодът на застрахователното покритие започва да тече в часа и датата, които се попълват в началото на застрахователната полица и след заплащане на пълната сума или първа вноска от разсроченото плащане. Тук е важно да отбележим, че застрахователните компании дават възможност за разсрочено плащане.

Застраховащият е длъжен да отговори на всички писмено зададени въпроси от застрахователя по време на попълване на полицата и да посочи всички обстоятелства, които са му известни, и имат значение за условията и оценката на риска при сключване на застраховката.

Сумите, които са посочени в полицата по групи имущества или отделни рискове представляват лимит на отговорност на застрахователя. В случай на застрахователно събитие при изчисляване на обезщетението отговорността на застрахователя е до съответния лимит.

Установяването на вредите се извършва, като се прави оглед и се съставя опис в присъствието на застраховател и застрахования в два еднообразни екземпляра.

Оценката на материали, части, труд и всичко необходимо за отстраняване на вредите се извършва според средните пазарни цени.

В случай на разсрочено плащане, ако застраховащият не е платил дадена вноска до датата упомената в договора и не е уговорено писмено споразумение за отлагане, то застрахователния договор бива прекратен и не е в сила от 00:00ч. на деня следващ датата упомената в полицата.

При настъпване на застрахователно събитие, ако договора е сключен при разсрочено внасяне на застрахователната премия, но тя все още не е изцяло изплатена, застрахователят може да удържи неплатената част от обезщетението. Застрахователния договор може да бъде прекратен по всяко време, като е нужно предизвестие (в някои фирми 15 дни, а в други 30 дни).

В заключение ще кажем, че имотното застраховане е достъпно, сключва се лесно и носи спокойствие. Елиминирайте риска, направете го сега!

всичко за жилищното застраховане