За "НИА ПРОПЪРТИ ГРУП" ЕООД(наричано за кратко „Дружеството“ или „Администратора“), с ЕИК: 206253514, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 93, вх. 1, ет. 6, ап. 2, представлявано от управителя НИКОЛАЙ ИВАНОВ АНЕСТЕВ, защитата  и сигурността на личните Ви данни е приоритет.

 

"НИА ПРОПЪРТИ ГРУП" ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679

 

Това уведомление има за цел да Ви информира относно личните данни, които събираме и обработваме, целта и средствата за това, срокът за съхранение на същите, основанието за събирането им, мерките за защита, които предприемаме, както и правата, с които разполагате.

Ние събираме и използваме личните Ви данни преди, по време и след приключване на трудовото или друго правоотношение с Вас. Всички дейности, описани тук, са в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679) (ОРЗД).

 

Това уведомление не представлява част от трудовия Ви или друг договор с нас. Ние можем да актуализираме по всяко време това уведомление.

 

За всички останали въпроси, са приложими разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, приложимото право на Европейския съюз и законодателството на Република България относно защитата на личните данни.

 

I.               Принципи за защита на данните

Ние ще спазваме законодателството по защита на данните, съгласно което те следва:

1.              да се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;

2.              събиране на данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели и забрана за по-нататъшно обработване по начин, несъвместим с тези цели;;

3.              да бъдат подходящи, свързани с и ненадхвърлящи необходимото за целите, които сме посочили;

4.              да бъдат в точен и актуален вид;

5.              да бъдат съхранявани в срок, не по-дълъг от необходимото за целите, които сме посочили;

6.              да бъдат надлежно защитени.

 

II.             С каква информация разполагаме за Вас?

„Лични данни“означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); , е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;.

Съществуват специални категории по-чувствителни лични данни, които изискват и по-високо ниво на защита.

Ние ще съберем, съхраняваме и използваме следните категории лични данни за Вас:

·                Име, адрес, телефонен номер и ел.поща;

·                Данни от документ за самоличност;

·                Социална/Семейна идентичност- информация за образование, документ за придобито образование, професионална квалификация, за придобита юридическа правоспособност, за владеене на чужди езици, трудов стаж, месторабота, информация за професионалния Ви опит (включително заемани длъжности, стаж по специалността, членство в професионални и съсловни организации), (в определени случаи: лични данни на съпруг/съпруга и други близки за упражняване на трудови права, напр. при отпуски по майчинство);

·                Икономическата идентичност- Информация за банкови сметки;

·                Номер, дата на издаване и придобита категория категория от свидетство за правоуправление на МПС, ако необходимо във връзка с работата;

·                Информация за подбор (включително копия от разрешителни за работа, придобити квалификации и умения, преминати курсове, препоръки и друга информация, посочена във Вашата автобиография и придружително писмо или предоставена по друг начин чрез процеса на кандидатстване;

·                Атестационна информация;

·                Информация относно трудова дисциплина;

·                Информация за употребата от Ваша страна на нашите информационни и комуникационни системи напр. компютърни системи и конфигурации, подробна информация и фактури при използване на служебните стационарни и мобилни телефони ;

·                Снимки, образ;

Също така е възможно да обработваме и следните специални категории, по-чувствителни данни за Вас:

·                Информация за Вашето здравословно състояние напр. при обработка на болнични листове, медицинско свидетлство, ТЕЛК/НЕЛК;

·                Информация за наказателни присъди и нарушения (свидетелство за съдимост).

 

III.          Как събираме Вашите лични данни?

Ние събираме Вашите лични данни по време на процеса на кандидатстване за работа и подбор. Предоставянето на тази информация се осъществява или директно от Вас като кандидат или чрез агенция за подбор на персонал. Понякога можем да получим лични данни и от трети лица – например бивши работодатели и др.

 

Събираме и личните Ви данни при и по повод сключен договор с Дружеството.

 

Ние ще събираме и допълнителни лични данни, свързани с Вашата работа, в хода на действието на договора ни с Вас.

 

IV.           Как ще използваме Вашите лични данни?

Ние ще използваме Вашите лични данни, само когато това е позволено от законодателството. Най-често ние ще използваме Вашите лични данни на следните основания:

1.              за изпълнение на нашия договор с Вас;

2.              за спазване на законово задължение;

3.              когато това е необходимо за нашите легитимни интереси (или тези на трети лица), например при необходимост от търсене на съдебна защита срещу противоправни действия от Ваша страна.

Също така е възможно да използваме Вашите лични данни и в ситуациите, изброени по-долу, но очакваме те да се случват рядко:

1.              за защита на Вашите интереси (или интересите на някой друг), например при оказване на спешна медицинска помощ;

2.              когато обработването е в обществен интерес.

V.             Ситуации, в които ще използваме Ваши лични данни и средствата на обработване

"НИА ПРОПЪРТИ ГРУП" ЕООДобработва личните Виданни на следните основания:

·  Въз основа на свободно изразено, информирано, конкретно, недвусмислено и изрично съгласие на субекта на данните, дадено с активно действие;

·  При наличие на законово задължение за обработване на данните;

·  При сключване или изпълнение на договор, както и за действия, предхождащи сключването на договор;

·  Когато това е необходимо за защита на жизненоважни интереси на физическото лице или легитимният интерес на Администратора, при положение че той не противоречи на законните интереси на физическото лице.

"НИА ПРОПЪРТИ ГРУП" ЕООДобработва лични данни във връзка с предоставяне на услуги от предмета на дейността си, както и за подготовката, сключването и изпълнението на договори.

Ситуациите, в които ще обработваме Ваши лични данни, могат да бъдат например при:

·                Вземане на решение относно Вашето назначаване;

·                Вземане на решение относно договорните условия, които да Ви предложим;

·                Проверка дали имате законово право да работите в Република България;

·                Изплащане на Вашето възнаграждение, удържане и внасяне на данъчни и осигурителни вноски;

·                Предоставяне на социални придобивки – ако са предвидени

·                Управление на бизнеса и планиране, включително счетоводство и одит;

·                Извършване на атестация;

·                Оценка на квалификацията Ви за конкретна позиция или задача, включително решения за повишение;

·                Събиране на доказателства за дисциплинарни процедури;

·                Предоставяне на обучение;

·                Трудовоправни спорове, свързани с Вас или други работници и служители;

·                Оценка на Вашата работоспособност;

·                Спазване на изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа;

"НИА ПРОПЪРТИ ГРУП" ЕООДобработва лични данни чрез съвкупност от действия, които могат да се извършват с автоматични или други неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространение, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване и унищожаване.

v  Администраторът събира и обработва лични данни – образ, чрез заснемане, посредством техника за видеонаблюдение, като надлежно е поставил обозначение за това на видимо място. Целта на видеонаблюдението е охрана и защита на офиса на Администратора. Личните данни, съдържащи се на видеозаписите, се предоставят/разкриват на обработващи от името на Администратора - лица, които по възлагане на Дружеството поддържат охранителната система за видеонаблюдение, нейното оборудване и софтуер, лица, за които правото на достъп е предвидено в нормативен акт и по отношение на които съществува законово задължание на Администратора да разкрие данните - държавни/общински органи, организации и институции, МВР, ДАНС, съдилища, прокуратура и др.п./. Личните Ви данни се събират, обработват и съхраняват съобразно съществуващото законодателството и заложените в ОЗЛД принципи, като Администраторът взема подходящи мерки за защита на Вашата неприкосновеност. Записите се съхраняват за срок от 1 месец, като след това автоматично се изтриват;

VI.           Ако не ни предоставите личните данни, които ние изискваме

Непредоставянето на поисканата от Вас лична информация може да ни попречи да изпълним договора си с Вас или да спазим законово изискване.

Отказът Ви да предоставите необходимата информация за изпълнението на правата и задълженията по договора може да стане причина той да не бъде сключен или за неговото прекратяване.

VII.         Промяна на целите

Ние ще използваме Вашите лични данни само за целите, за които сме ги събрали, освен ако не направим разумна преценка, че трябва да ги използваме и по друга причина, и тази причина е съвместима с първоначалната цел. Ако трябва да използваме Вашите лични данни за друга цел, ще Ви уведомим за това и ще Ви обясним какво е правното основание за тази употреба.

VIII.      Някои от нашите основни задължения като работодател

·                Ние ще използваме информация относно отсъствия от работа, включително отсъствия поради временна неработоспособност, за да спазим изискванията на трудовото и осигурителното законодателство.

·                Ние може да използваме информация за Вашето физическо и психическо здраве, за да осигурим Вашето здраве и безопасност по време на работа и да Ви предоставим необходимите условия за труд.

ХI. Информация, свързана с присъди и нарушения

Ние можем да използваме информация, свързана с присъди и нарушения, само в случаите, в които законът го позволява. Обичайно това ще бъде в случаите, когато тази обработка е необходима, за да изпълним наши законови задължения.

IX.           Споделяне на данните

Възможно е да споделяме Ваши лични данни с трети лица, напримерпри възлагане на обработващи данните, като с писмена инструктция/договор/споразумениесеопределятцелите и обемът на задълженията, възложени от Администратора на обработващия данните, при наличие на релевантно правно основание, съгласно изискванията на ОРЗД/ЗЗЛД. Обработващи от името на "НИА ПРОПЪРТИ ГРУП" ЕООД сатрети лица извън структурата на Администратора, на които е възложено обработването на лични данни от името на Администратора, например – счетоводители и счетоводни къщи, външни юристи, адвокати, правни кантори и консултанти, външни одитори, нотариални кантори и нотариуси, финансови дружества и банки, IT специалисти/лица поддържащи компютърни и информационни системи и мрежи и др.

Ние изискваме от всички трети лица да уважават сигурността на данните и да спазват законодателството по защита на данните.

Ние ще споделяме Вашите лични данни с трети лица, когато това се изисква по закон, когато е необходимо за администрирането на трудовото взаимоотношение или когато имаме друг легитимен интерес за това.

"НИА ПРОПЪРТИ ГРУП" ЕООДсподеля личните Виданни и с компетентни органи/ лица с оглед организиране защитата на законните си права и интереси при иницииране на заповедни, арбитражни, охранителни, искови и други производства, когато е задължен за това по закон, подзаконов нормативен акт, международен договор или акт на правото на Европейския съюз, или във връзка със съдебна процедураили при съмнение за сериозно и незаконосъобразно засягане законните права и интереси на субектите на правото

X.  Как осигуряваме сигурността на Вашата информация, когато я предоставяме на трети лица?

Всички трети лица, на които може да предоставим ваши лични данни по законово, договорно или друго основание са длъжни да вземат подходящи мерки за сигурност, за да защитят личната Ви информация. Те не могат да използват личните Ви данни за свои собствени цели, а само за целите, които ние сме определили, и в съответствие с нашите инструкции, или в съответствие с правомощията им, произтимащи от нормативен акт.

XI.           Сигурност на данните

Ние осигурявамесигурността на личните данни съгласно принципите, заложени в ОРЗД/ ЗЗЛД като вземамеподходящи и достатъчни административни, технически и организационни мерки, за да осигуримзащита на данните от загуба, кражба, злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

XII.         Колко дълго ще използваме личните Ви данни?

Ние ще съхраняваме личните Ви данни само за периода, за който са ни необходими, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за да спазим изискванията на трудовото, осигурително и счетоводно законодателство, или друг вид нормативно изискване спрямо нас.

За да определим подходящия период на съхранение, ние вземаме в предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск за вреди вследствие на неоторизирана употреба или предоставяне на данните, целите, за които ги обработваме или дали бихме могли да постигнем тези цели с други средства, както и приложимите законови изисквания.

XIII.      Право на достъп, корекция, изтриване и ограничаване

Вашето задължение да ни уведомите за промяна

Важно е да поддържаме Вашата лична информация в точен и актуален вид. Молим Ви да ни уведомявате при всяка промяна във Вашите лични данни.

Вашите права във връзка с личните Ви данни:

·                Достъп до информация:това право Ви дава възможност да получите достъп до личните данни, които съхраняваме за Вас, както и да поискате да Ви предоставим, по възможност, обработваните лични данни в желания от Васформат

·                Коригиране:това право Ви дава възможност да изискате от нас да коригираме всяка непълна или неточна информация за Вас.

·                Изтриване:това право Ви дава възможност да изискате от нас да изтрием или премахнем Ваши лични данни.

·                Възражение срещу обработка:Вие можете да възразите срещу обработката на Вашите лични данни., ние прекратявамеобработването на личните Виданни, освен ако не докажем, че съществува законово основание за продължаване на обработването..  

·                Ограничаване на обработката:това право Ви дава възможност да изискате от нас да ограничимизползването на личните Виданни за част или всички цели на обработването

Преносимост на данните:в определените случаи, иматеправо да получителичните данни, стенипредоставили, за да ги прехвърлитетези данни на трето лице.

XIV.       Право да оттеглите съгласието си

В случай че сте предоставили изричното си съгласие за обработването на Ваши лични данни за конкретна цел, Вие имате право да оттеглите това съгласие. След получаване на Вашето искане, ние ще преустановим обработката на данните за целта/целите, за които Вие първоначално сте се съгласили, освен ако нямаме друго законово основание, за да продължим обработката, за което ще Ви уведомим своевременно.

XVII. Отговорно лице по защита на данните

"НИА ПРОПЪРТИ ГРУП" ЕООД има назначенОтговорник по защита на личните данни (ОЗЛД). Ролята на това лице е да следи за спазването на Политиката за поверителност и защита на данните и Вътрешните правилав предприятието на Администратора; отговаря за администриране и обработване на исканията и запитванията, отправени от субекта на данни към Администратора; дава необходимите разяснения на служителите на Администратора по повод спазване защитата на личните данни, да контролира спазването на изискванията на законодателството по защита на личните данни в нашето Дружество.

Ако искате да упражните някое от правата си, описани по-горе, моля свържете се с Отговорника по защита на личните данни на "НИА ПРОПЪРТИ ГРУП" ЕООД:

   име: НИКОЛАЙ ИВАНОВ АНЕСТЕВ

   телефон:0890 477 717

   имейл адрес:nia@nia-property.com

При такова искане от Ваша страна е възможно да ни е необходимо да ни предоставите информация, потвърждаваща Вашата самоличност. Това изискване е част от мерките ни за защита на данните и цели да гарантира, че лична информация не се предоставя на лице, което няма право да я получи.

Вие имате право да подадете оплакване по всяко време до Комисията за защита на личните данни, българският регулаторен орган по защита на данните.

XVIII. Промени на това уведомление

Запазваме си правото да променяме и актуализираме това уведомление по всяко време. Ще Ви предоставим ново уведомление всеки път, когато предприемем промени.

Актуални оферти

Недвижими имоти

  Виж всички резултати