Парцел за строеж  всичко за избора и покупката

Строителство срещу обезщетение

Строителство срещу обезщетение е практика, при която собственици на парцели отдават имота си за строителство срещу обезщетение и в замяна получават готова застроена площ - апартаменти, търговска площ и др. Имате собствен парцел и искате да го отдадете за строителство срещу обезщетение, за да сключите добра сделка, трябва да знаете няколко неща. Основните нормативни актове, които са в помощ в областта са три: Закон за устройство на територията, Закон за собствеността и Закон за задълженията и договорите. Изразът “строителство срещу обезщетение” не е много правилен, тъй като в случая няма ощетени, а напротив - строителство срещу обезщетение, когато е договорено правилно, може да бъде много изгодно и за двете страни.

Парцел за строеж Предимства и недостатъци

Предимства и недостатъци

Безспорно едно от най-големите предимства на отдаването на парцел за строителство срещу обезщетение е, че не е необходима първоначална, значителна инвестиция в закупуването на парцела от страна на строителя, тъй като много по-лесно би се намерил строител инвеститор да изгради сграда без земята да е негова собственост, отколкото купувач на голям парцел за внушителна сума. Ако пустеещи парцели бяха отдадени за строителство, а не се чака да бъдат закупени, много бързо биха били усвоени и застроени и собствениците на парцела да са във владение на получените имоти. В нередки случаи собственикът получава значително повече срещу парцела си, в зависимост от предварителните договорености. Ползите за строителя са, че той спестява оборотни пари, които може да инвестира в строежа на сградата, а не да “затваря” големи суми в закупуването на парцела. Рисковете за собственика, който отдава парцела си за строителство срещу обезщетение, когато всички правни аспекти и документи за подготвени добре, са минимални, тъй като собствеността върху земята се прехвърля, чак когато строежът е приключен. Недостатък е, че собственикът се налага да изчака, докато бъде построена сградата, а това може да отнеме време, обикновено 2, 3 години. Неприятното е ако в случая собственикът живее в постройка върху мястото, което отдава за строителство, защото ще се наложи да живее на квартира, ако няма друга алтернатива, и да плаща наем.

Парцел за строеж Административни  аспекти

Административни аспекти

Първоначално двете страни пристъпват към сключването на предварителен договор, който обаче няма вещно-правно действие. Този договор не може да прехвърли правото на строеж, нито имотите, които ще представляват обезщетение за собственика на парцела. Тук се договарят повечето елементи, които ще се включват в окончателния договор, а именно: тип на строителство; вид на сградата; степен на завършеност. Много важен аспект, който трябва да се уточни в Предварителния договор е определянето на срок, в който строителят ще работи. Обикновено това е петгодишен срок, в който да се реализира строежа, в противен случай се погасява. Правото на строеж се смята за реализирано, когато на сградата, за която се отнася, бъде издаден Акт образец 14.Това означава сградата да е завършена на груб строеж с изградени ограждащи стени и покрив. В случай, че това не стане в рамките на този петгодишен срок, собственикът на имота има право на прекратяване на учреденото право на строеж. Разваля се договора или се предявява иск срещу строителя по чл.67 от ЗС. При окончателно развален договор, собственикът на земята става собственик на всичко построено върху нея, но строителят има право на насрещен иск за направените разноски по строителството на сградата. След сключване на окончателен договор - Договор за преотстъпване право на строеж пред нотариус настъпват реалното право на строеж, правото на собственост върху обектите, които ще бъдат построени, предвидени за обезщетение. Има възможност този предварителен договор да стане окончателен, но само с решение на съда.