Общи условия

НИА ПРОПЪРТИ ГРУП ЕООД е българско дружество, регистрирано по Търговския закон с ЕИК 206253514 и адрес за кореспонденция гр.Бургас 8000, ж.к. Изгрев, бл. 93, вх.1 ет. 6
ЕИК: 206253514, ДДС Номер: BG....................
ВНИМАНИЕ! Осъществявайки достъп до и използвайки уеб сайта на НИА ПРОПЪРТИ ГРУП , вие приемате, без ограничения и безусловно, тези Условия за ползване.

Собственост над съдържанието
Съдържанието на уеб сайта, изразено в  текст и изображения, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на НИА ПРОПЪРТИ ГРУП , е изрично забранено.

Задължения на потребителя
Предвид ползването на сайта за недвижими имоти НИА ПРОПЪРТИ ГРУП , Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационните форми, които са поместени в страниците на уеб сайта.

Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на НИА ПРОПЪРТИ ГРУП 
Съобразно Закона за защита на личните данни, данните, които предоставя Потребителят при попълване от негова страна на формата за обратна връзка, се пазят и не се разпространяват от НИА ПРОПЪРТИ ГРУП .

Цени
НИА ПРОПЪРТИ ГРУП  има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите на уеб сайта. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уеб сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата.

Други
НИА ПРОПЪРТИ ГРУП   има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.
НИА ПРОПЪРТИ ГРУП си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.


НИА ПРОПЪРТИ ГРУП  не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.
Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. НИА ПРОПЪРТИ ГРУП  не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

Отговорност
НИА ПРОПЪРТИ ГРУП  се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни.
НИА ПРОПЪРТИ ГРУП не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уеб сайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уеб сайтове.
НИА ПРОПЪРТИ ГРУП  не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от компютъра на Потребителя до сървъра, върху който е разположен уеб сайтът.
НИА ПРОПЪРТИ ГРУП  не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа на Потребителя до ползването на уеб сайта.

Връзки към уеб сайтове на трети лица
Уеб сайтът може да съдържа връзки към уеб сайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от НИА ПРОПЪРТИ ГРУП . Тези връзки са предоставени само за удобство на Потребителя. НИА ПРОПЪРТИ ГРУП  няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.
Приложимо право
За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Контакти на Агенция за недвижими имоти НИА ПРОПЪРТИ ГРУП :

гр. Бургас 8000

ул. Александровска 109 ет 1

Тел.: +359 890 477 717

e-mail: nia@nia-property.com

Актуални оферти

Недвижими имоти

  Виж всички резултати